Màn chiếu điện 64 inch

1.750.000đ
1.500.000đ
14%

Màn chiếu điện 84 inch

1.780.000đ
1.650.000đ
7%

Màn chiếu điện 100 inch

1.650.000đ
1.490.000đ
10%

Màn chiếu điện 120 inch

2.150.000đ
1.890.000đ
12%

Màn chiếu điện 140 inch

2.800.000đ
2.500.000đ
11%

Màn chiếu điện 150 inch

3.560.000đ
3.100.000đ
13%

Màn chiếu điện 170 inch

3.580.000đ
3.200.000đ
11%

Màn chiếu điện 180 inch

7.500.000đ
6.800.000đ
9%

Màn chiếu điện 200 inch

9.200.000đ
8.600.000đ
7%

Màn chiếu điện 250 inch

28.500.000đ
27.500.000đ
4%

Màn chiếu điện 300 inch

30.200.000đ
28.000.000đ
7%

Màn chiếu điện 400 inch

34.200.000đ
32.000.000đ
6%

Màn chiếu điện 450 inch

215.000.000đ
2.000.000đ
99%