Màn chiếu treo Dalite 100 inch 1m78x1m78

750.000đ
550.000đ
27%

Màn chiếu treo Dalite 120 inch 2m13x2m13

1.120.000đ
900.000đ
20%

Màn chiếu treo Dalite 140 inch 2m44x2m44

1.650.000đ
1.350.000đ
18%

Màn chiếu treo Dalite 150 inch 3m05x2m29

2.550.000đ
2.200.000đ
14%

Màn chiếu treo Dalite 84 inch 1m52x1m52

750.000đ
650.000đ
13%

Màn chiếu treo Dalite 64 inch 1m25x1m25

760.000đ
640.000đ
16%

Màn chiếu treo tường 64 inch

750.000đ
650.000đ
13%

Màn chiếu treo tường 84 inch

650.000đ
600.000đ
8%

Màn chiếu treo tường 100 inch

750.000đ
650.000đ
13%

Màn chiếu treo tường 120 inch

1.250.000đ
1.000.000đ
20%

Màn chiếu treo tường 140 inch

1.850.000đ
1.500.000đ
19%

Màn chiếu treo tường 150 inch

2.560.000đ
2.250.000đ
12%

Màn chiếu treo tường 170 inch

2.850.000đ
2.500.000đ
12%